ស្រោបស័ង្កសីសរីរាង្គ និងអសរីរាង្គ

កម្មវិធី-០២

អនុសាសន៍

NOELSON™  SFPP-600M/SFPP-800M, សារធាតុពណ៌ Ferro-titanium (សារធាតុពណ៌ Ace Shield LB/LC)

ចាប់ផ្តើមការបង្កើត

ថ្នាំកូតស័ង្កសី Epoxy៖

ផ្នែក A
ជ័រអេផូស៊ី 23 60% នៅក្នុង xylene
បេនតុន 1 CLAYTONE HY/HT ដោយ Noelson Chem
ធូលីស័ង្កសី 54 325 សំណាញ់
ម្សៅ ferro-phosphorous 10 NOELSON™ SFPP-800M ក៏អាចជំនួសបានទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែកដោយម្សៅ Ferro-titanium (Ace Shield Pigment LB/LC)
TiO2    
Sericite mica 2  
Wollastonite 3  
សារធាតុរំលាយចម្រុះ 9  
ផ្នែកខ
ជ័រអេប៉ុងរឹង ១០០  
A/B = 10/1 (ដោយទម្ងន់)

ថ្នាំ primer សម្បូរស័ង្កសីដែលមានមូលដ្ឋានលើទឹក៖

ផ្នែក A
ម៉ូឌុលលីចូមស៊ីលីកេតខ្ពស់។ 20-30  

ម៉ូឌុលលីចូមស៊ីលីកេតស្តង់ដារ

50-70  
ផ្នែកខ
បេនតុន ៥-១០ CLAYTONE HY/HT ដោយ NoelsonChem
ផ្លាស្ទិច ៣០-៤០  
ធូលីស័ង្កសី 100-150 325 សំណាញ់
ម្សៅ ferro-phosphorous ៤០-៥០ NOELSON™ SFPP-800M ក៏អាចជំនួសបានទាំងស្រុង ឬដោយផ្នែកដោយម្សៅ Ferro-titanium (Ace Shield Pigment LB/LC)
A/B = 2.5/1 (ដោយទម្ងន់)

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ការប្តូរកម្រិតថ្នាំស័ង្កសី និង អេសអេហ្វភីភី គឺមានកម្រិតដោយតម្លៃ។

ថ្នាំ primer សម្បូរស័ង្កសី Epoxy-polyamide៖

ផ្នែក A
ជ័រអេផូស៊ី ៣.៦៦  
សារធាតុរំលាយចម្រុះ ១០.៩២  
ភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការតាំងទីលំនៅ ០.៧៨  
ភ្នាក់ងារសើម ០.៣២  
ភ្នាក់ងារសម្ងួត ០.៦៦  
ស័ង្កសីផូស្វាត ៣.៥ NOELSON™ ZP 409-1
ម្សៅ ferro-phosphorous 19 NOELSON™ SFPP-800M
ធូលីស័ង្កសី ៥៧.២  
ផ្នែកខ
ជ័រ Polyamide ១.៩៦  
សារធាតុរំលាយចម្រុះ 2  
A/B = 96.04:3.96 (ដោយទម្ងន់)