ចលនាទីពីរ

នៅថ្ងៃទី 8 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 Noelson Chemicals បានចូលរួមជាមួយ Adagio ជាមួយ Hermeta Chemicals។យើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Hermeta Chemicals ហើយជឿជាក់ថា ជាមួយនឹងជំនាញដែលផ្តល់ដោយ Hermeta Adagio កំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកសម្រាប់ពណ៌ និងសារធាតុពណ៌ដែលមានមុខងារ។

ទស្សនាពួកយើងនៅwww.hermetachem.com& www.noelson.com

https://www.hermetachem.com


ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-០៧-២០២២